Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 4053146
در روز دوشنبه مورخ 26 تیر 91 :


مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان بافق با حضور مدیر کل بهزیستی یزد ، فرماندار بافق و جمعی از مسئولین و کارشناسان بهزیستی استان افتتاح شد.

کارشناس امور آسیب دیدگاه اجتماعی استان یزد پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح اورژانس اجتماعی بافق اظهار داشت: این مرکز با هدف مداخلات روانی و اجتماعی قبل از مداخلات قضایی و انتظامی به منظور کنترل و کاهش بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی و ارائه خدمات تخصصی، به موقع و در دسترس، به افراد آسیب دیده و در معرض آسیب اجتماعی راه اندازی شده است. مرضیه یگانگی با اشاره به فعالیت شبانه روزی اورژانس اجتماعی بافق گفت: این مرکز در زمینه کودک آزاری، همسرآزاری، دختران فراری، کودکان خیابانی، خانواده های در معرض طلاق، خودکشی و سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند، به ارائه خدمات می پردازد. وی در مورد برنامه اورژانس اجتماعی گفت: این برنامه تلفیقی از مداخله در بحران فردی خانوادگی اجتماعی و خط تلفن اورژانس اجتماعی تیم سیار اورژانس اجتماعی و پایگاه خدمات اجتماعی است.

یگانگی تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن را مهمترین ویژگی برنامه اورژانس اجتماعی دانست و اظهار داشت: از این طریق ارائه خدمات اجتماعی به مردم در سازمان بهزیستی محدود به زمان و مکان نمی شود و با جایگزینی رویکرد فعال به جای رویکرد غیرفعال، اجتماع محوری در برنامه ها عملیاتی می شود.


گفتگو گفتگو