Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شناسه : 25709514


چه خوش باورانه خودمان رابه خواب زدیم و امروز میبینیم تمام هست ونیست مان به تاراج میرود و هنوز وعده ای به سرانجام نرسیده است و متاسفانه هنوز عده ای درخواب زدگی به سر میبرند ونمی خواهند قبول کنند که این وعده ها وعده ای بیش نبوده است.

بافق خبر؛گویند روزی مردی کفشی خرید وارد مسجدشدتاکمی استراحت کند کفش هایش رازیرسرگذارد هنوزچشمانش گرم خواب نگردیده بود که صحبت های دونفر را شنیدیکی ازان دونفر گفت طلا هارا کجا بگذاریم رفیقش گفت پشت کمد:- رفیقش گفت نه! شاید ان مردبیدار  باشد وبعدازرفتن ما طلاها را بردارد ۰۰۰۰
رفیقش گفت امتحانش میکنیم اگرکفش هایش را از زیرسرش برداشتیم وبلندشدبیداراست واگر بیدار نشد در خواب است مرد که صحبت های اینها رامیشنید خودرا به خواب عمیقی زد دزدها راحت کفشهایش رااز زیر سرش برداشتند ومردهیچ عکس العملی ازخود نشان نداد بعداز رفتن انها خوشحال به سراغ طلاها رفت اما هرچه گشت چیزی نیافت.
متوجه شدهمه این حرف برای این بوده که درعین بیداری کفش هایش را بدزدند واما این حکایت برای ما بافقی ها چقدر اشنا است بابت وعده های شیرین شهریور ۹۳
چه خوش باورانه خودمان رابه خواب زدیم و امروز میبینیم  تمام هست ونیست مان به تاراج میرود و هنوز وعده ای به سرانجام نرسیده است و متاسفانه هنوز عده ای درخواب زدگی به سر میبرند ونمی خواهند قبول کنند که این وعده ها وعده ای بیش نبوده است.
اگر بخواهیم به مواردی که باعث عدم پیشرفت وتوسعه شهرستان شده است را بیان نماییم داستان مثنوی وصدمن کاغذ خواهدشد.
در روزهای نا ارامی که مردم پیگیر حق وحقوق ازدست رفته خود بودند بعضی از ۰۰۰۰برخود می‌لرزید که اوضاع بافق به اوضاع سابق برگردد همه مسئولین وحتی وزرای مرتبط باموضوع شهرستان بافق صحبت از توسعه وپیشرفت وآبادانی می کردند ومی فرمودند که جهت پیشرفت و توسعه بافق حاضرند همه جور همکاری وکمک نمایندتاشهربه توسعه برسد ولی از شهریور ۹۳ تادی ماه ۹۵ این توسعه آنقدر کند درحال حرکت است که صدای مردم را در آورده است یاد روزهایی که وزرا ونمایندهای مسئولین در آمدن به بافق آنقدر عشق  خدمت به مردم داشتند که شب را باروز فرق نگذاشتند که به بافق توسعه وپیشرفت اهداکنند بیاناتشان مردم برایشان چه به به وچه چه ای کردن که شب غم به‌سر رسید ویاشاید تعاریف شما از توسعه شهرستان این بود که مردم را برای مدتی به قول ساده بپیچانید که این خود نشانه این بود که خود راگول زده اید مردم همیشه بیدارند.
یاشایدهم چون عادت به دیدن مردم از بالا دارید فکر میکنید که برای ما درک توسعه سخت است باور کنید این مردم دیگر از وعده های بعضی از مسئولین خسته شده اند اصلا بهتراست من بعداز این به مردم هیچ وعده ای ندهید اگرقرار است کاری صورت گیرد بهتر است بعداز اتمام  کار آن رابه مردم اعلام نمایید واز بزرگ نمایی اجتناب نمایید.
اما مسئولین محترم استان!
امروز بافق نیاز به نگاه ویژه دارد نگاه ویژه یعنی احساس همدردی و مسئولیت 'یعنی عدالت  درتقسیم بودجه بین شهرستانهای محروم  استان یعنی برون رفت ازنگاه تبعیض بین شهرستانها !یعنی استفاده از جوانان فهیم ودلسوز بافقی درتصدی پست های مدیریتی استان هرچند که شایدبرای شما ازخود نباشند :!خودی شاید کسی که هم فکر وهم حزب شما نباشد! وجابجایی بعضی از کسانی که مدتها راکت مانده اند وامتحان خود راپس داده اند بهتر است درجایی دیگر از این عزیزان استفاده شود و دیگر شهرها را شکوفا کنند.

اما دریغ از حس برابری و دلسوزی تا کی باید همچون کبک سربه زیر برف فرو ببریم  جوا نان بیکار شهرستان ! تحصیل کردگان جویای آینده !کارخانه کاشی که هرازگاهی بیدار و دوباره به خوبی چندساله میرود !جاده مرگی که تاریخ اتمامی ندارد و هروز  خانواده ای را داغدار میکند وطرح های جوار معدنی که پیشرفت میلیمتری دارند را ببینیم و دم نزنیم تا به کی بی مهری ببینیم و دم نزنیم  چرا محکوم شده ایم که در برابر این همه بی عدالتی فریاد نزنیم . 
هرآنکه خدمت جانان به جان کرد
به گیتی نام خود را جاودان کرد   

      والسلام

مهدی عسکریگفتگو گفتگو